ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

”ΑΦΟΙ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕ”

και το διακριτικο τίτλο ”SOL”

της 30ης Αυγούστου 2018.

ΓΕΜΗ 000295601000

Σήμερα την 30 Αυγούστου 2018,ημέρα Πέμπτη ,και ώρα 11.00 μετά από πρόσκληση του προέδρου και διευθύνοντα Συμβούλου κ.Γεωργίου Σπηλιωτόπουλου ,προσήλθαν στα γραφεία της νέας ,έδρα; της εταιρείας ,επί της οδού Μακρυγιάννη ,αριθμός  33,Ν.Χαλκηδόνα ,το Δ.Σ της Εταιρείας Αφοι Σπηλιωτόπουλοι ΑΕ

1)Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος του Κωνσταντίνου ,κάτοικος Γαλατσίου Αττικής ,οδός Ωροπού ,αριθμός 152, με Α.Δ.Τ :Η821855  & Α.Φ.Μ:056343022

2)Θεόδωρος Σπηλιωτόπουλος του Κωνσταντίνου ,κάτοικος Μαλακάσας Αττικής ,οδός Πάρνηθος ,αριθμός 10,με Α.Δ.Τ :Χ061333 & Α.Φ.Μ:035985975

3)Θεόδωρος Νικολάου του Δημητρίου ,κάτοικος  Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής ,οδός Τυαίννων ,αριθμός 2 ,με Α.Δ.Τ :ΑΙ692056 & Α.Φ.Μ:031096917,προκειμένου  να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διατάξεως.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας ,καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ”ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ SOL σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Μακρυγιάννη 33 Νέα Χαλκηδόνα με θέμα ημερήσιας διάταξης .Εκλογή μελών Δ.Σ.

Οι μέτοχοι που επιθμούν να συμμετάσχουν στη Γενική συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας οφείλουν,πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση ,να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη από την Ελλάδα τραπεζική εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τις μετοχές τους ,καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης , και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.