ΑΦΟΙ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.
Ισολογισμός – Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000295601000

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΧΡΗΣΕΙΣ                                                              2015                                        2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια                                                                                      28.525,31                                  28.525,31
Ακίνητα                                                                                                    254.877,92                               254.877,92
Μηχανολογικός εξοπλισμός                                                                             0,01                                           0,01
Λοιπός εξοπλισμός                                                                                     5.049,71
Επενδύσεις σε ακίνητα
Λοιπά ενσώματα στοιχεία                                                                     34.228,88                                  34.228,88
Σύνολο                                                                                                      322.681,83                               322.681,83
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Χρεωστικοί τίτλοι
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Λοιπά
Σύνολο
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 0,00 0,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα                                                                  334.650,11                          334.650,11
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Προκαταβολές για αποθέματα
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο                                                                                                          334.650,11                         334.650,11
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις                                                                                     1.129.654,02                      1.129.654,02
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία                                                           18.384,21                            13.484,46
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο                                                                                                          1.482.679,34                      1.477.779,59
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού                                                                                   1.805.361,17                     1.800.461,42

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια                                                                              60.000,00                         60.000,00
Κεφάλαιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Τακτικο Αποθεματικο                                                                                       4.472,78                             4.472,78
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού                                                         34.502,60                           34.502,60
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο                                                                                     34.793,40                           31.314,58
Σύνολο
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης                                                                                  133.768,78                        130.289,96
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια                                                                                                                1.186.385,64                 1.186.385,64
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο                                                                                                                1.186.385,64                 1.186.385,64
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη                                                                                        18.475,60                        17.063,67
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις                                                                                          466.731,15                       466.731,15
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο                                                                                                                 485.206,75                      483.785,82
Σύνολο υποχρεώσεων                                                                                    1.671.592,39                     1.670.171,46
Σύνολο καθαρής θέσης, προβέψεων,υποχρεώσεων                                1.805.361,17                    1.800.461,42

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                          Ο ΑΝΤΙΠΡ/ΡΟΣ Ο ΥΠΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ                                           ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                                                                                     Α.Δ.Τ   Χ061333                                                                         Α.Δ.ΤΧ061333

 

Ο ΥΠΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΙΑΛΟΣ

Α.Α 0009267